Bài 2 trang 171 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


2. Tìm dy, biết:

2. Tìm dy, biết:

a) y = tan2x;

b) y = \( \frac{cosx}{1-x^{2}}\).

Lời giải:

a) dy = d(tan2x) = (tan2x)'dx = 2tanx.(tanx)'dx = \( \frac{2tanx}{cos^{2}x}\)dx.

b) dy = d\( \left ( \frac{cosx}{1-x^{2}} \right )\) = \( \left ( \frac{cosx}{1-x^{2}} \right )'\)dx = \( \frac{(cosx)'.(1-x^{2})-cosx(1-x^{2})'}{(1-x^{2})^{2}}\)dx = \( \frac{(x^{2}-1).sinx+2xcosx}{(1-x^{2})^{2}}\)dx.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu