Bài 2 trang 165 sgk toán 5


Tính: a) 2,5% + 10,34% ;

Tính:

a) 2,5% + 10,34% ;

b) 56,9% - 34,25% ;

c) 100% -23% -47,5% ;

Bài giải:

a) 2,5% + 10,34%  = 12,84% ;

b) 56,9% - 34,25% = 22,65% ;

c) 100% -23% -47,5% = 77% - 47,5% = 29,5% ;