Bài 2 trang 162 sgk toán 5 luyện tập


Tính: a) 3,125 + 2,075 x 2

Tính:

a) 3,125 + 2,075 x 2 ;

b) (3,125 + 2,075) x 2  ;

Bài giải:

a) 3,125 + 2,075 x 2 

= 3,125 + 4,15 = 7,275 .

b) (3,125 + 2,075) x 2 

= 5,2 x 2 = 10,4.