Bài 2 trang 160 sgk toán 5 luyện tập


Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)  +  +  +  ;

b)  -  -  ;

c) 69,78 + 35,97 +30,22 ;

d) 83,45 - 30,98 - 42,47 ;

Bài giải:

a)   +  +  +   = (  + ) + ( +  ) =  +   = 1 +1 =2.

b)  -  -   =   - ( - ) =  -  =  = 

c) 69,78 + 35,97 +30,22 = (69,78 + 30,22) + 35.97 

= 100 + 35,97 = 135,97.

d) 83,45 - 30,98 - 42,47 = 83,45 - (30,98 + 42,47)

= 83,45 - 73,45 = 10.

 

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan