Bài 2 trang 158 sgk toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 74 phiếu

Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) (689 + 875) + 125 ;

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125 ;

581 + (878 + 419).

b) (\(\frac{2}{7}\) + \(\frac{4}{9}\) ) + \(\frac{5}{7}\) ;

\(\frac{17}{11}\) + (\(\frac{7}{15}\) + \(\frac{5}{11}\))  ;

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 ;

83,75 + 46,98 + 6,25  ;

Bài giải:

a) (689 + 875) + 125 = 689 + (875 + 125) = 689 + 1000 = 1689.

581 + (878 + 419) = (581 + 419) = 878 = 1000 + 878 = 1878.

b)  (\(\frac{2}{7}\) + \(\frac{4}{9}\) ) + \(\frac{5}{7}\) = (\(\frac{2}{7}\) + \(\frac{5}{7}\) ) + \(\frac{4}{9}\)  = 1 + \(\frac{4}{9}\)  = \(1\frac{4}{9}\).

\(\frac{17}{11}\) + (\(\frac{7}{15}\) + \(\frac{5}{11}\)) = (\(\frac{17}{11}\)  + \(\frac{5}{11}\)) + \(\frac{7}{15}\) = \(\frac{22}{11}\) + \(\frac{7}{15}\)  = 2 +\(\frac{7}{15}\)  = \(2\frac{7}{15}\).

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 = 10 + 28,69 = 38,69.

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan