Bài 2 trang 158 sgk toán 5


Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) (689 + 875) + 125 ;

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125 ;

581 + (878 + 419).

b) ( +  ) +  ;

 + ( + )  ;

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 ;

83,75 + 46,98 + 6,25  ;

Bài giải:

a) (689 + 875) + 125 = 689 + (875 + 125) = 689 + 1000 = 1689.

581 + (878 + 419) = (581 + 419) = 878 = 1000 + 878 = 1878.

b)  ( +  ) +  = ( +  ) +   = 1 +   = .

 + ( + ) = (  + ) +  =  +   = 2 +  = .

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 = 10 + 28,69 = 38,69.

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98.