Bài 2 trang 156 sgk toán 5


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng  chiều dài. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

Bài giải:

Chiều rộng của thửa ruộng là: 150 x  = 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng là: 150 x 100 = 15000 (m2)

15000m2 gấp 100m2 số lần là: 15000 : 100 = 150 (lần)

Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

60 x 150 = 9000 (kg)

9000kg = 9 tấn

Đáp số: 9 tấn.