Bài 2 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


2. Tính ∆y và

2. Tính ∆y và   của các hàm số sau theo x và ∆x :

a) y = 2x - 5;                                           b) y = x2 - 1;

c) y = 2x3;                                               d) y =  .

Lời Giải:

a) ∆y = f(x+∆x) - f(x) = 2(x+∆x) - 5 - (2x - 5) = 2∆x và  =  = 2.

b) ∆y = f(x+∆x) - f(x) = (X+ ∆x)- 1 - (x2 - 1) = 2x∆x + (∆x)2 = ∆x(2x + ∆x) và   =  = 2x + ∆x.

c) ∆y = f(x+∆x) - f(x) = 2(x +  ∆x)3 - 2x3 = 6x2∆x + 6x(∆x)2 + 2(∆x)3 = 2∆x.(3x2 + 3x∆x + (∆x)2 ) và  =  = 6x2 + 6x∆x + 2(∆x)2.

d) ∆y = f(x+∆x) - f(x) =  -  = -   và   = .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu