Bài 2 trang 155 sgk toán 5


Viết các số thích hợp vào chỗ chấm.

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3= ...dm3                                       1dm3 = ...cm3

7,268m3 = ...dm3                                 4,351dm3 = ....cm3

0,5m= ...dm3                                    0,2dm3 = ...cm3

3m3 2dm3 = ...dm3                               1dm3 9cm3 = ...cm3

Bài giải:

1m3= 1000dm3                                       1dm3 = 1000cm3

7,268m3 = 7268dm3                                 4,351dm3 = 4351cm3

0,5m= 500dm3                                    0,2dm3 = 200cm3

3m3 2dm3 = 3002dm3                               1dm3 9cm3 = 1009cm3