Bài 2 trang 154 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 164 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m= ...dm2 = ...cm2= ...mm2

1ha = ...m2

1km2 = ...ha = ...m2

b)1m= ...dam 

1m= ...hm= ...ha

1m= ...km2 

1ha = ...km2 

4ha = ...km2 

Bài giải:

a) 1m= 100dm2 = 10000cm2= 1000000mm2

1ha = 10000m2

1km2 = 100ha = 1000000m2

b)1m= 0,01dam 

1m= 0,0001hm= 0,0001ha

1m= 0,000001km2 

1ha = 0,01km2 

4ha = 0,04km2 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan