Bài 2 trang 151 sgk toán 5


a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm.

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ....;             0,5 = ...;               8,75 = ....

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = ...;              5% = ....;               625% = .....

Bài giải:

a) 0,35 = 35% ;             0,5 = 0,50 = 50% ;               8,75 = 875%

b) 45% = 0,45;              5% = 0,05;                          625% = 6,25