Bài 2 trang 148 sgk toán 5


Rút gọn các phân số.

Rút gọn các phân số:

\(\frac{3}{6}\);           \(\frac{18}{24}\);            \(\frac{5}{35}\);         \(\frac{40}{90}\);             \(\frac{75}{30}\);

Bài giải:

\(\frac{3}{6}\) = \(\frac{3:3}{6:3}\) = \(\frac{1}{2}\);

\(\frac{18}{24}\) = \(\frac{18:6}{24:6}\) = \(\frac{3}{4}\);

 \(\frac{5}{35}\) = \(\frac{5:5}{35:5}\) = \(\frac{1}{7}\);

\(\frac{40}{90}\) = \(\frac{40:10}{90:10}\) = \(\frac{4}{9}\);

\(\frac{75}{30}\) = \(\frac{75:15}{30:15}\) = \(\frac{5}{2}\);