Bài 2 trang 147 sgk toán 5


Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

998; 999; ...             ...; 8000; 8001.            66 665;...;66 667.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

98; 100;...                  996;998;...                .....;3 000; 3 002.

c) Ba số lẻ liên tiếp

77; 79;...                   299; ...; 303.               ...; 2 001; 2003.

Bài giải:

a) 998; 999;1000            7999; 8000; 8001.            66 665;66 666 ;66 667.

b) 98; 100;102               996;998;1000                   2998;3 000; 3 002.

c) 77; 79;81                  299; 301; 303.                  1999;2 001; 2003.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan