Bài 2 - Trang 146 - SGK Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau.

2. Cho các phương trình hóa học :

a) SO2   +   2H2O   ->   2HBr   +   H2SO4

b) SO2   +  2H2O \(\rightleftharpoons\)  H2SO3.

c) 5SO2  +  2KMnO4  +  2H2O   ->   K2SO4  +  2MnSO4   +  2H2SO4.

d) SO2   +  2H2S   ->   3S   +   2H2O.

e) 2SO2  +  O2  \(\rightleftharpoons\)  2SO3.

Chọn câu trả lời đúng.

- SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau :

A. a, d, e ;                B. b, c ;                 C. d.

- SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau :

A. b, d, c, e ;            B. a, c, e ;             C. a, d, e.

Câu trả lời đúng : C và B

C : SO2 là chất oxi hóa trong phản ứng d.

B : SO2 là chất khử trong phản ứng hóa học : a, c, e.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan