Bài 2 trang 14 sgk toán lớp 5


Bài 2. So sánh các hỗn số:

Bài 2. So sánh các hỗn số:

a)  và  ;                                   b)  và  ;

c)  và  ;                                   d)  và  .

Bài làm:

a)   ;   ; Vậy :    .

b)   ;   ; Vậy :   .

c)   ;   ; Vậy :   .

d)   ;   ; Vậy :   .

Bài viết liên quan