Bài 2 trang 14 sgk toán 5


Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

a)  ;                  b)  ;               c)  .

Bài làm:

a)   .

b)   .

c)   .