Bài 2 trang 133 sgk toán 5


Tính: a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

Tính:

a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

b) 14 ngày 15 giờ - 3 ngày 17 giờ;

c) 13 năm 2 tháng - 8 năm 6 tháng;

Bài giải:

a) 

b)  

c)  đổi thành 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay