Bài 2 trang 131 sgk toán 5


Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm.

Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 năm = ...tháng                         b) 3 giờ = ...phút

4 năm 2 tháng = ...tháng                     1,5 giờ = ...phút

3 năm rưỡi = ....tháng                          \(\frac{3}{4}\) giờ = ...phút

3 ngày = ....giờ                                    6 phút = ... giây

0,5 ngày = ...giờ                                   \(\frac{1}{2}\) phút = ...giây

3 ngày rưỡi = ...giờ                                1 giờ = ...giây

Bài giải:

a) 6 năm = 72 tháng                         b) 3 giờ = 180 phút

4 năm 2 tháng =  50 tháng                     1,5 giờ = 90 phút

3 năm rưỡi = 72 giờ                         \(\frac{3}{4}\) giờ = 45 phút

3 ngày =  72 giờ                                    6 phút = 360 giây

0,5 ngày =  12 giờ                                   \(\frac{1}{2}\) phút = 30 giây

3 ngày rưỡi = 84 giờ                                1 giờ = 3600 giây

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay