Bài 2 trang 119 sgk toán 5


Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

0,25m3 là: 

a) Không phấy hai mươi lăm mét khối.

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối.

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối.

Bài giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay