Bài 2 trang 119 sgk toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 124 phiếu

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

0,25 m3 là: 

a) Không phẩy hai mươi lăm mét khối.

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối.

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối.

Bài giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan