Bài 2 trang 118 sgk toán 5


a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối.

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1m3;           5,216m3;              13,8m3;              0,22m3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3;               1,96dm3;                  dm3;              19,54dm3.

Bài giải:

a)

1m3 = 1000dm3

 

5,216m3 = 5216dm3

13,8m3= 13800dm3

0,22m3 = 220dm3

b) 1dm3 = 1000cm3                         1,969dm3 = 1969cm3      

  dm3= 250000cm3                        19,54m3 = 19540000cm3 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay