Bài 2 trang 118 sgk Hóa học lớp 10


Đổ dung dịch

Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng?

A. NaF                                       C. NaBr

B. NaCl                                      D. NaI

Hướng dẫn giải:

Chọn A

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu