Bài 2 trang 117 sgk toán 5


Viết số thích hợp vào chỗ trống.

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1dm3 = ....cm3                                      

5,8dm3 = ....cm3

375dm3  = ....cm3

 dm3= .....cm3

b) 2000cm3 = .....dm3

490 000dm3 = ......cm3

154 000cm3 = .....dm3

5100cm3 = .....dm3

Bài giải:

a) 1dm3 = 1000cm3

5,8dm3 = 5800cm3

375dm3  = 375000cm3

 dm3= 800cm3

b) 2000cm3 = 2dm3

490 000dm3 = 490cm3

154 000cm3 = 154dm3

5100cm3 = 5,1dm3