Bài 2 trang 105 sgk hoá học 11


Bài 2. Cho phương trình hoá học của các phản ứng :

Bài 2. Cho phương trình hoá học của các phản ứng :

a) C2H6 + Br2  C2H5Br2 + HBr.

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2    

c) C2H5OH + HBr  C2H5Br    H2O.

d) C6H14  C3H6 + C3H8.   

e) C6H12 + H2 C6H14  

g)  C6H14  C2H6 + C4H8

Lời giải:

1. Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g.             B. a, c.        C. d, e, g             D. a, b, c, e, g.

2. Thuộc loại phản ứng cộng là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g              B. a, c.        C. d, e, g            D. b, e.

3. Thuộc loại phản ứng tách là các phản ứng

A. d, g                            B. a, c          C. d,  e, g           D. a, b, c, e, g.

Lời giải:

Chọn kết luận đúng : 1. B;     2.D ;   3. A.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu