Bài 2 trang 105 SGK Đại số 10


Lập bảng xét dấu các biểu thức sau...

2. Lập bảng xét dấu các biểu thức sau

a) f(x) = (3x2 – 10x + 3)(4x – 5);

b) f(x) = (3x2 – 4x)(2x2 – x – 1);

c) f(x) = (4x2 – 1)(- 8x2 + x – 3)(2x + 9);

d) f(x) = \(\frac{(3x^{2}-x)(3-x^{2})}{4x^{2}+x-3}.\)

Hướng dẫn.

a) 3x2 – 10x + 3 = 0    <=>    x1 = \(\frac{1}{3}\), x= 3

    Bảng xét dấu:

    Kết luận: f(x) < 0 với x ∈ (-∞; \(\frac{1}{3}\)) ∪ (3; +∞).

b) Bảng xét dấu:

c) Ta có: - 8x2 + x – 3 < 0 ∀x   (vì ∆ = 1 - 4.(- 3)(- 8) < 0, a = -8 <0).

d) Ta có: 4x2 + x – 3 = 0 <=> x= - 1, x= \(\frac{3}{4}\)

    Bảng xét dấu:

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu