Bài 2 trang 102 sgk Địa lí lớp 10


Cho bảng số liệu:

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC, NĂM 2004

Khu vực

GDP (tỉ USD)

Trong đó

Nông- lâm- ngư nghiệp

Công nghiệp- xây dựng

Dịch vụ

Các nước thu nhập thấp

1253,0

288,2

313,3

651,5

Các nước thu nhập trung bình

6930,0

693,0

2356,2

3880,8

Các nước thu nhập cao

32715,0

654,3

8833,1

23 227,6

Toàn thế giới

40 898,0

1635,9

13 087,4

26 177,

 a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP.

b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước

Hướng dẫn giải:

a)   Vẽ hiểu đồ

-        Xử lí số liệu:

CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC, NĂM 2004 (%)

Khu vực

Nông - lâm - ngư nghiệp

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

Các nước thu nhập thãp

23

25

52

Các nước thu nhập trung hình

10

34

56

Các nước thu nhập cao

2

27

71

Toàn thế giới

4

32

64

- Tính bán kính:
+ Diện tích hình tròn thể hiện giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của thế giới so với:
Diện tích hình GDP phân theo ngành kinh tế các nước thu nhập thấp hơn gấp \(\frac{40898,0}{1253,0}\) = 32,6 lần.
Diện tích hình tròn thể hiện giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của các nước thu nhập trung bình lớn gấp: \(\frac{40898,0}{6930,0}\) = 5,9 lần.
Diện tích hình tròn thể hiện giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của các nước thu nhập cao lớn gấp: \(\frac{40898,0}{32715,0}\) = 1,25 lần.
+ Nếu S là diện tích hình tròn thể hiện giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của thế giới được tính bằng công thức:S= πR2,S1 là diện tích hình tròn thể hiện giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của các nước thu nhập thấp được tính bằng công thức: s1 = πr12; s2 là diện tích hình tròn thể hiện giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của các nước thu nhập trung bình được tính bằng công thức: s2 = πr22 ; s3 diện tích hình tròn thể hiện giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của các nước thu nhập cao được tính bằng công thức:s3 = πr32

Thì:\(\frac{S}{S_{1}}\) = \(\frac{\pi R^{2}}{\pi {r_{1}}^{2} }\) = \(\frac{ R^{2}}{ {r_{1}}^{2} }\) = 32,6;\(\frac{S}{S_{2}}\) =   \(\frac{ \pi R^{2}}{ {\pi r_{2}}^{2} }\) = \(\frac{ R^{2}}{ {r_{2}}^{2} }\) = 5,9

\(\frac{S}{S_{3}}\) = \(\frac{\pi R^{2}}{\pi {r_{3}}^{2} }\) = \(\frac{ R^{2}}{ {r_{3}}^{2} }\) = 1,25

+ Nếu r1 = 0,5 cm, thì R232,6 x (0,5)2 => R = √8,15 = 2,85 cm;

r22 =  \(\frac{\left ( 2,85\right )^{2}}{5,9}\) = 1,38  => r2 = √1,38 = 1,17 cm

r32 = \(\frac{\left ( 2,85\right )^{2}}{1,25}\)= 6,5    => r3 = √6,5 = 2,5 cm

Vẽ:

b) Nhận xét:

- các nước thu nhập thấp, dịch vụ chiếm tỉ trọng ca, tiếp theo là công nghiệp - xây dựng 25%, nông nghiệp chiếm tỉ trọng khá cao so với các nươc thu nhập trung bình và cao 23%.

- Các nước thu nhập trung bình dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất 56%, tiếp theo là công nghiệp 34%, sau đó là nông nghiệp 10%.

- Các nước thu nhập cao công nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất 2, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế 71% (năm 2004)

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu