Bài 2 trang 10 sgk toán 5


Bài 2. Tính: 3 + 2/5.

Bài 2. Tính:

a) 3 +  ;            b) 4 -  ;           c) 1 -  .

Bài giải:

a) 3 +  =  ;

b) 4 -  =  ;

c)  1 -  = 1 -  = 1 -  =  .