Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 05:36:58

Bài 2 Tiết 2 trang 4 sgk Toán 4


Đặt tỉnh rồi tính:

Đặt tỉnh rồi tính:

a) 4637 + 8245                            b) 5916 + 2358

   7035 - 2316                                 6471 - 518

   325 x 3                                       4162 x 4

   25968 : 3                                    18418 : 4

Hướng dẫn giải:

a)                             

b)                              

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay