Bài 2 phần 2 trang 179 sgk toán 5


Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng.

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà,. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Số tiền mua cá là: 

88 000 :  (6 + 5) x 6 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng.

Bài viết liên quan