Bài 2, bài 3 trang 124 sgk toán lớp 1


Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút ?

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Bài 3: Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút ?

Bài giải:

Bài 2: Hình 1: Viết số 13 sau đó viết số 16 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 15 sau đó viết số 17 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 18 sau đó viết số 19 vào ô trống.

Bài 3:

Số chiếc bút có trong hộp là:

12 + 3 = 15 (cái bút) 

Đáp số: 15 cái bút