Bài 2, bài 3 Tiết 1 trang 3 sgk Toán 3


Viết số thích hợp vào ô trống:

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

310

311

 

 

 

315

 

 

 

319

 

400

399

 

 

 

395

 

 

 

 

3.

Điền dấu : <, = , >  vào các số dưới đây:

303 … 330   ; 30 +  100 … 131

615 … 516    ; 410 – 10 … 400 + 1
199 .. 200      ; 243          … 200 + 40 + 3.

Bài làm:

2.

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

 

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

3.

   303 < 330   ; 30 +  100 < 131

  615 >  516   ; 410 – 10 < 400 + 1
  199  < 200   ; 243       = 200 + 40 + 3.