Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1


Bài 2: Viết theo mẫu.

Bài 2: Viết theo mẫu:

                        

3 < 5                          Hình a                               Hình b

Bài 3: Viết (theo mẫu):

                

1 < 3                              Hình 1

        

Hình 2                            Hình 3

Bài giải:

Bài 2:

Hình a: 1 < 4

Hình b: 4 < 5

Bài 3:

Hình 1: 2 < 5

Hình 2: 3 < 4

Hình 3: 1 < 5