Bài 2, bài 3, bài 4 trang 91 sgk toán lớp 1


Bài 2: Tính,Bài 3: so sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 2: Tính:

a)                     

    a.                b.                c.                d.                đ.                e.

b) 

4 + 5 - 7 =                6 - 4 + 8 =               10 - 9 + 6 =                    9 - 4 - 3 =

1 + 2 + 6 =               3 + 2 + 4 =                 8 - 2 + 4 =                    8 - 4 + 3 =

3 - 2 + 9 =               7 - 5 + 3 =                  3 + 5 - 6 =                    2 + 5 - 4 =

Bài 3: 

0....1               3 + 2 .... 2 + 3                      5 - 2 ....6 - 2

10...9              7 - 4....2 + 2                         7 + 2....6 + 2 

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)             b)

Bài giải:

Bài 1: a) 

a. Kết quả bằng 5.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 9.

d. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 10.

b) 

4 + 5 - 7 = 2               6 - 4 + 8 = 10             10 - 9 + 6 = 7               9 - 4 - 3 = 2

1 + 2 + 6 = 9              3 + 2 + 4 =  9               8 - 2 + 4 = 10              8 - 4 + 3 = 7

3 - 2 + 9 = 10             7 - 5 + 3 = 5                3 + 5 - 6 = 2               2 + 5 - 4 = 3

Bài 3:

0 < 1               3 + 2 = 2 + 3                      5 - 2  < 6 - 2

10 > 9              7 - 4 < 2 + 2                      7 + 2 > 6 + 2 

Bài 4:

a) 5 + 4 = 9

b) 5 - 2 = 3.