Bài 2 bài 3, bài 4 trang 31 sgk toán lớp 1


Bài 2: Điền số vào ô trống.Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống, Bài 4: So sánh

Bài 2: Điền số vào ô trống:

               

Hình 1                               Hình 2

           

Hình 3                               Hình 4

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hình a

Hình b

Bài 4: 

8....7                    8....6                   5.....8                      8.....8

7....8                    6....8                   8.....5                      8.....4

Bài giải:

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống số 8

Hình 2: Viết vào ô trống số 8

Hình 3: Viết vào ô trống số 8

Hình 4: Viết vào ô trống số 8

Bài 3:

Hình a. Viết số 2 rồi đến số 4, số 6 và số 8.

Hình b. Viết số 7 rồi đến số 5, số 3 rồi đến số 1.

Bài 4:

8 > 7                    8 > 6                   5 < 8                      8 = 8

7 < 8                    6 < 8                   8 > 5                      8 > 4