Bài 2, bài 3, bài 4 trang 29 sgk toán lớp 1


Bài 2: Điền số, Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 2: Điền số:

                

Hình 1                               Hình 2                         Hình 3

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Bài 4: 

7....6                2....5                  7.....2                   6......7

7....3                5....7                  7.....4                   7.......7

Bài giải:

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống số 7

Hình 2: Viết vào ô trống số 7

Hình 3: Viết vào ô trống số 7

Bài 3:

Hình 1: Viết vào ô trống các số 3, 4, 5, 6 ,7

Hình 2: Viết vào ô trống các số 2, 4, 6.

Hình 3: Viết vào ô trống các số 1, 3, 5, 7.

Hình 4: Viết vào ô trống các số 6, 5, 3, 2.

Bài 4:

7 > 6                2 < 5                  7 > 2                   6 < 7

7 > 3                5 < 7                  7 > 4                  7 = 7

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan