Bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 8 trang 9 sgk Toán 3


Bài 2 tính theo mẫu, bài 3giải bài toán bài 4 tính chu vi tam giác

2. Tính theo mẫu:

 Mẫu : 4 x 3 + 10 = 12 + 10  = 22

a) 5 x 5 + 18 ;

b) 5 x 7 - 26

c) 2x 2 x 9 .

3. Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế ?

4. Tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

Hướng dẫn giải:

2.

a) 5 x 5 + 18 = 25 + 18 = 43

b) 5 x 7 - 26 = 35 - 26 = 9

c) 2 x 2 x 9 = 4 x 9 = 36

3. 

Số ghế trong phòng ăn là:

4 x 8 = 32 ( ghế)

4. 

Chu vi tam giác ABC là:

100 + 100 + 100 = 300 (cm)

hoặc 100 x 3 = 300 (cm)