Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 65 trang 66 sgk Toán 3


Bài 2 Tính, bài 3 tính theo mẫu, bài 4 có bao nhiêu gam trong hộp sữa.

2.

Giải:

Quả đu đủ cân nặng 800 g

Bắp cải cân nặng 600 g.

3. Tính theo mẫu

Mẫu: 22 g + 47 g = 69 g

163 g + 28 g =                              50 g x 2 =

42 g – 25 g =                                 96 g : 3 =

100 g + 45 g – 26 g =

Giải:

163 g + 28 g =      191g                        50 g x 2 = 100g

42 g – 25 g =       17g                          96 g : 3 = 32g

100 g + 45 g – 26 g = 119g.

4. Cá hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

Giải;

Số gam sữa có trong hộp là:

455 – 58 = 397 (g).

5. Mỗi túi mì chính cân nặng 210 g. Hỏi 4 túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Giải:

Cả 4 gói mì chính cân nặng là:

210 x 4 = 840 (g).