Bài 2, bài 3, bài 4 , bài 5 Tiết 104 trang 106 sgk Toán 3


bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 bài 4 giải toán bài 5 xếp hình nhỏ thành hình to

Bài 2. Đặt tính rồi tính

6924 + 1536                                      8493 – 3667

5718 + 636                                         4380 – 729

Giải

Bài 3. Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được 1: 3 số cây đã trồng. hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây?

Giải

Số cây trồng thêm được là:

948 : 3 = 316 (cây)

Số cây trồng được tất cả là:

948 + 316 = 1264 (cây)

Bài 4. Tìm x

X + 1909 = 2050

X – 586 = 3705

8462 – x = 762

Giải

X + 1909 = 2050

X = 2050 – 1909

X = 141

X – 586 = 3705

X = 3075 + 586

X = 4291

8462 – X = 762

X = 8462 – 762

X = 7700

Bài 5. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải

Có thể xếp thành hình tam giác như sau:

Hãy xếp thành hình tam giác to đươi đây: