Bài 2, 3 trang 25 sgk toán lớp 1


Bài 2: Nối với số thích hợp (theo mẫu), Bài 3: Nối với số thích hợp:

Bài 2: Nối với số thích hợp (theo mẫu)

1...< 2                 ....< 3                    .....< 5

Bài 3: Nối với số thích hợp:

2 > ...               3 > ....                       4 > ....

Bài giải:

Bài 2 :

1 < 2                 2 < 3 và 1 < 3                  1 < 5 ; 2 < 5 ; 3 < 5 và 4 < 5

Bài 3:

2 > 1           3 > 2 và 3 > 1                   4 > 3 ; 4 > 2 và 4 > 1.