Bài 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2


Đố em biết vì sao khi a > 0

19. Đố em biết vì sao khi a > 0 và phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm thì ax2 + bx + c > 0 với mọi giá trị của x ?

Bài giải:

Khi a > 0 và phương trình vô nghiệm thì b2 – 4ac < 0.

Do đó: \(-\frac{b^{2}-4ac}{4a}\) > 0

Suy ra: ax2 + bx + c = a\(\left ( x + \frac{b}{2a} \right )^{2}\)\(-\frac{b^{2}-4ac}{4a}\) > 0, với mọi x.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu