Bài 18 trang 13 sgk toán 6 tập 1


Cho A = {0}. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không ?

18. Cho A = {0}. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không ?
Bài giải:
Tập hợp A có một phần tử, đó là số 0. Vậy A không phải là tập hợp rỗng.