Bài 17 trang 49 sgk toán 9 tập 2


Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

17. Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

a) 4x2 + 4x + 1 = 0;                              b) 13852x2 – 14x + 1 = 0;

c) 5x2 – 6x + 1 = 0;                              d) -3x2 + 4√6x + 4 = 0.

Bài giải:

a) 4x2 + 4x + 1 = 0  có a = 4, b = 4, b' = 2, c = 1

∆' = 22 – 4 . 1 = 0: Phương trình có nghiệm kép

x1 = x2 = \(\frac{-2}{4}\) = \(\frac{-1}{2}\)

b) 13852x2 – 14x + 1 = 0 có a = 13852, b = -14, b’ = -7, c = 1

∆’ = (-7)2 – 13852 . 1 = 49 – 13852 < 0

Phương trình vô nghiệm.

c) 5x2 – 6x + 1 = 0 có a = 5, b = -6, b’ = -3, c = 1

  ∆’ = (-3)2 – 5 . 1 = 4, √∆’ = 2

x1 = \(\frac{3 + 2}{5}\) = 1; x2 = \(\frac{3 - 2}{5}\) = \(\frac{1}{5}\)

d) -3x2 + 4√6x + 4 = 0 có a = -3, b = 4√6, b’ = 2√6, c = 4.

∆’ = (2√6)2 – (-3) . 4 = 24 + 12 = 36, √∆’ = 6

X1 = \(\frac{-2\sqrt{6}+ 6}{-3}\)= ;\(\frac{2\sqrt{6}- 6}{3}\), x2 = \(\frac{-2\sqrt{6}- 6}{-3}\) = \(\frac{2\sqrt{6}+ 6}{3}\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu