Bài 17 trang 15 sgk toán 7 tập 1


Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

Bài 17

1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

a) |-2,5| = 2,5

b) |-2,5| = -2,5

c) |-2,5| = -(-2,5)

2. Tìm x, biết:

a) |x| = 

b) |x| = 0,37

c) |x| =0

d) |x| = 

Lời giải:

1. Ta có |x| ≥ 0, nên các câu:

a) |-2,5| = 2,5 đúng

b)  |-2,5| = -2,5 sai

c) |-2,5| = -(-2,5) = 2,5  đúng

2. Tìm x

a) |x| =      =>     x = ± 

b) |x| = 0,37   => x = ± 0,37

c) |x| =0         => x = 0

d) |x| =     => x = ±

                                                                                  

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu