Bài 153 trang 59 sgk toán 6 tập 1


Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.

153. Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.
Bài giải:
BCNN (30, 45) = 90. Do đó các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45 là 0, 90, 180, 270, 360, 450.