Bài 152 trang 59 sgk toán 6 tập 1


Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0

152. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a  15 và a  18.

Bài giải:

Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 chia hết cho cả 15 và 18, chính là BCNN (15, 18).

ĐS: 90.