Bài 151 - Trang 61 - SGK Toán 6 Tập 2


151. Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.

151. Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.

a) Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông.

b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn các tỉ số phần trăm đó.

 Hướng dẫn giải.

a) Xi măng : 11% ; Cát : 22% ; Sỏi : 67%.

b) Biểu đồ ô vuông: