Bài 15 trang 67 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 15. Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Bài 15. Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Giải:

a) AD là tia phân giác của ∆ABC nên 

 

\(\frac{BD}{AB}\) = \(\frac{DC}{AC}\) => DC = \(\frac{BD.AC}{AB}\) = \(\frac{3,5.7,2}{4,5}\)

=> x = 5,6

b) PQ là đường phân giác của ∆PMN nên \(\frac{MQ}{MP}\) = \(\frac{NQ}{NP}\) 

Hay  \(\frac{MP}{6,2}\) = \(\frac{x}{8,7}\)

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức:

=> \(\frac{x}{8,7}\) = \(\frac{MP}{6,2}\) = \(\frac{x + MQ}{8,7+ 6,2}\) = \(\frac{12,5}{14,9}\)

=> x≈ 7,3

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước