Bài 15 trang 210 sgk Vật lý lớp 10


Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng 100g ở nhiệt độ 20oC để nó hóa lỏng ở 658oC. Nhôm có nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105 J/kg và nhiệt dung riêng  là 896J/(kg.K).

Hướng dẫn giải:

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho  miếng nhôm ở nhiệt độ 20oC để chuyển thành nhôm ở 658oC.

                Q1 = cm (t1 – t1)

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở 658oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC.

                 Q0 = λm

+ Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng là 100g ở 20oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC bằng

           Q = Q1 +  Q0

           Q =  cm (t1 – t2) +λm

               = 896. 0,1 (658-20) + 3,9.105. 0,1

               = 96164,8J ≈96,165kJ

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu