Bài 140 - Trang 58 - SGK Toán 6 Tập 2


Chuột nặng hơn voi !

140. Chuột nặng hơn voi ! 

Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của một con chuột và khối lượng của một con voi là \(\frac{30}{5}=6\) , nghĩa là một con chuột nặng bằng 6 con voi ! Em có tin như vậy không ? Sai lầm ở chỗ nào ?

Hướng dẫn giải.

Sai lầm ở chỗ đã dùng các số đo bởi hai đơn vị đo khác nhau. Cần đổi 5 tấn ra gam hoặc ngược lại đổi 30 gam ra tấn, rồi mới lập tỉ số. Tỉ số giữa các khối lượng chuột và voi là : 

                              \(\frac{30}{5000000}\) hay \(\frac{3}{500000}\).