Bài 14 trang 210 sgk Vật lý lớp 10


Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K).

Hướng dẫn giải:

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 0oC:

             Q0 = λm

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 0oC:

           Q1 = cm (t1 – to)

+ Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC là

           Q = Q0 +  Q1

           Q = λm + cm (t1 – to)

               = 3,4.105.4 + 4180.4.(20 - 0)

               = 1694400 J = 1694kJ

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu