Bài 13trang 158 sgk vật lí 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm...

13. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Tính công thoát của êlectron khỏi kẽm theo đơn vị jun và eV. Cho 1 eV = 1,6.10-9 J.

Hướng dẫn.

Công thoát của êlectron khỏi kẽm:

A = hf0 =  \(h\frac{c}{\lambda _{0}}\) = 6,625.10-34 .\(\frac{3.10^{8}}{0,55.10^{-6}}\) = 56,78.10-20 J

A = \(\frac{56,78.10^{-20}}{1,6.10^{-19}}\) ≈ 3,55 eV.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan