Bài 137 - Trang 57 - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm tỉ số của:

137. Tìm tỉ số của:

a) m và 75cm ;                              b) h và 20 phút.

Hướng dẫn giải.

Đưa hai số về cùng đơn vị đo.

Chẳng hạn: a) 75cm =  , do đó tỉ số của m và 75cm là:

                               .

ĐS. b)  hay  .